Gizlilik politikası ve Sözleşmeler

MADDE 1.TARAFLAR

İşbu sözleşme,

Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 / 012 Bayraklı Tower / Bayraklı / İzmir TÜRKİYE adresinde merkezi bulunan PAYTR Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “PAYTR” olarak anılacaktır.)
Küçük Balıklı Mah. Kıratlı Sk. No:6/A Osmangazi / BURSA  adresinde merkezi bulunan MUSTAFA AKTAŞ  ŞİRKETİ (bundan sonra ‘FİRMA’ olarak anılacaktır.)
arasında karşılıklı olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir. PAYTR ve FİRMA’dan her biri ayrı ayrı ‘Taraf’, birlikte ‘Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2.TANIMLAR

MAĞAZA FİRMA’nın sahibi ve/veya yöneticisi olduğu satışa sunulan mal veya hizmetlerin özellikleri ile satış fiyatlarının, ödeme seçeneklerinin, teslim koşullarının görüntülendiği ve KULLANICI’lara mal ve/veya hizmet satışının gerçekleştirildiği, FİRMA tarafından PAYTR’a iletilen başvuru dökümanında gösterilen ve işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte FİRMA tarafından fiilen kullanılmakta olan, gelecekte bir değişiklik olması halinde ise kullanılacağı Sözleşme’de kararlaştırılan usule uygun bir şekilde PAYTR’a bildirilen web sitesi ya da tahsilat platformu, yönetim paneli ve benzeri yazılım ve uygulamaları,

KULLANICI: MAĞAZA’dan mal veya hizmet satın alan ve MAĞAZA’ya sunulan PAYTR ÖDEME HİZMETİ aracılığıyla bu çerçevede mal veya hizmet ödemesi yapan gerçek veya tüzel kişileri,

PAYTR ÖDEME HİZMETİ: MAĞAZA üzerinden gerçekleştirilen, KULLANICI’ların mal veya hizmet alımlarında; mal veya hizmet satış bedellerinin FİRMA’ya ödenmek üzere KULLANICI’lar tarafından PAYTR yönetimindeki ÖDEME FONLARI HESABI’na, PAYTR’ye ait veya anlaşmalı kuruluşlar tarafından tahsis edilmiş tahsilat araçları aracılığı ile gönderilmesini sağlayan teknik alt yapıyı,

BANKA HESABI: FİRMA adına açılmış, PAYTR tarafından ödemelerin transfer edileceği firma tarafından PAYTR’ye bildirilmiş banka hesabı,

MAĞAZA PANELİ: FİRMA’nın, MAĞAZA üzerinden PAYTR ÖDEME HİZMETİ’ni kullanarak gerçekleştirdiği tahsilat/ödeme işlemlerini takip edip rapor alabildiği, soru ve sorunlarını iletebildiği, teknik dokümanlara ulaşabildiği, iade yapabildiği web sayfasını,

HASSAS ÖDEME VERİLERİ: KULLANICI’lar tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi, kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini.

ÖDEME FONLARI HESABI: MAĞAZA’lar üzerinden FİRMA ile KULLANICI’lar arasında gerçekleşen mal veya hizmet satışlarında, KULLANICI’lar tarafından PAYTR ÖDEME HİZMETİ kullanılarak FİRMA adına gönderilen mal veya hizmet satış bedellerinin tutulduğu, tutulan paraların faiz ve benzeri hiçbir getiri sağlamadığı, PAYTR’ın yönettiği banka hesabını ifade eder.

CHARGEBACK (TERS İBRAZ): KULLANICI’lar yahut çalışma ortakları tarafından bir işlemin şüpheli, riskli yahut başka bir sebeple tutarı iade edilmesi gereken işlem olarak nitelenmesi üzerine itiraza konu işlem tutarının ilgili FİRMA’dan tahsil edilerek kart sahibi bankaya aktarılması işlemi ve bu işlemle ilgili süreç (Müşteri, sipariş verilen ürün veya hizmeti almaması, hasarlı alması, tutarın hesabından herhangi bir gerekçe olmadan veya mükerrer bir şekilde çekilmesi gibi hallerde chargeback talebinde bulunabilir.)

ÜCRETLER: FİRMA’nın PAYTR’a zaman zaman yapacağı tüm ücretler, komisyon bedeli ödemeleri, masraflar ve sair ödemeler anlamına gelir.

İŞTİRAK: Herhangi bir tarafla ilişkili olarak, o tarafın bir yan kuruluşu ya da holding şirketi ve bu holding şirketinin doğrudan ya da dolaylı bağlı ortaklıkları da dahil olmak üzere, bu tarafla aynı gruptaki herhangi bir kuruluş anlamına gelir.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu sözleşmenin konusu, FİRMA tarafından MAĞAZA üzerinden KULLANICI’lara satışa sunulan yahut tedarik edilen mal veya hizmetlerin bedellerinin PAYTR ÖDEME HİZMETİ kullanılarak tahsil edilmesine ilişkin esasların düzenlenmesi ve buna ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespitidir.

3.2. FİRMA, işbu Sözleşme çerçevesinde PAYTR’nin banka, kredi veya finans kurumu olmadığını, 6493 sayılı Kanun çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunduğunu ve Sözleşme’ye konu hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, yalnızca ödeme hizmeti olduğunu bildiğini, MAĞAZA üzerinden sunulan mal ve/veya hizmetler bakımından sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve PAYTR ÖDEME HİZMETİ’ni kullanmak suretiyle tahsil ettiği tüm mal ve/veya hizmet bedeline ilişkin tüm vergisel yükümlülüklerle vergi mevzuatından kaynaklanacak her türlü belgelendirme yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

MADDE 4. PAYTR’IN HAK VE YÜKÜMÜLÜLÜKLERİ

4.1. PAYTR, işbu Sözleşme kapsamında MAĞAZA tarafından satışa sunulan mal veya hizmet bedellerinin karşılığı olarak KULLANICI’lar tarafından ödenen bedelleri işbu Sözleşme’de belirlenen koşullar altında kabul etmeyi ve FİRMA’ya ödemeyi taahhüt eder.

4.2. PAYTR, bahsi geçen ödemeleri alındığı günden 1 gün sonra işbu Sözleşme’de belirtilen BANKA HESABI’nda kullanıma hazır hale getirecek olup bankalar ve anlaşmalı kuruluşlardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

4.3. PAYTR, MAĞAZA’nın sistem entegrasyonunu sağlamasına ilişkin gerekli olan bilgi ve dokümanları MAĞAZA ile paylaşacaktır. PAYTR, PAYTR ÖDEME HİZMETİ’nin nasıl uygulanacağı ve sistemde gerçekleştirilecek güncellemeler hakkında kullanım desteği verecektir.

4.4. PAYTR, PAYTR ÖDEME HİZMETİ için gereken kurulum, kullanım ve işleyişe ilişkin, FİRMA’ya ayrıca talimat verme yetkisini haizdir.

4.5. PAYTR, PAYTR ÖDEME HİZMETİ’nin kesintisiz çalışacağını garanti etmemekle birlikte, düzgün ve güvenli bir biçimde çalışması için gerekli olan bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır.

4.6. İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde; gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için PAYTR, yapılması gerekli kesintileri iş günleri dışındaki günlerde ve özellikle akşam veya gece saatlerinde (02:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özeni gösterecektir. Bununla birlikte PAYTR tarafından takdir edilen acil durumlarda, belirtilen gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Böyle bir durumda makul süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detaylar FİRMA’ya bildirilecektir.

4.7. PAYTR, Sözleşme’de öngörülen şekilde kendisine bildirilen ve makul gördüğü taleplere ilişkin olarak sistemde gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirecektir.

4.8. PAYTR, her zaman FİRMA’nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygun davranıp davranmadığına ilişkin denetleme ve ilgili bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak talep etme hakkına sahiptir.

4.9. PAYTR, PCI-DSS Servis Sağlayıcı yükümlülüklerini sağlamıştır ve bu uyumluluğunu sürdürecektir.

MADDE 5. FİRMA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. FİRMA, PAYTR ÖDEME HİZMETİ’ni, sistemin işlevlerine müdahale etmeden, yürürlükteki mevzuat düzenlemelerine, bu düzenlemelerde meydana gelecek değişikliklere, işbu Sözleşme’de belirlenen esaslara ve PAYTR tarafından kendisine yazılı veya sözlü biçimde bildirilecek kurulum ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanacağını kabul ve beyan eder.

5.2. FİRMA, işbu Sözleşme’nin Taraflar arasında geçerli olduğu süre boyunca kendi adına, PAYTR’nin kabul edeceği BANKA HESABI bulundurmakla yükümlüdür. İlgili hesap bilgilerinde meydana gelecek değişiklikler, vakit kaybedilmeksizin değişikliği gösterir belgeler de iletilmek kaydıyla e-posta yoluyla PAYTR’a bildirilecektir. İşbu madde kapsamında yapılacak değişiklik bildiriminin ayrıca 16.3.’te FİRMA bakımından öngörülen usule uygun biçimde PAYTR’a bildirimi zorunludur.

5.3. FİRMA, kullanmakta olduğu hizmet ve altyapının PAYTR ÖDEME HİZMETİ ile uyumlu olması için gerekli çalışmaların yapılmasından, PAYTR tarafından işbu Sözleşme kapsamında verilecek talimatların kendisiyle birlikte temsilcilere, alt yüklenicilere veya kullanıcı üçüncü taraflara uygulanmasından tek başına sorumludur.

5.4. FİRMA, PAYTR tarafından talep edilmesi halinde, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla öncelikle; ticaret sicil belgesi sureti, vergi levhası sureti, imza sirküleri aslı, temsile yetkili kişilerin nüfus cüzdanı suretleri ve benzeri belgeleri yine PAYTR tarafından belirlenecek şekil ve şartlara uygun olarak derhal paylaşacağını, PAYTR’nin anılan belgelere ek bilgi ve belge talep etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede sayılan amaçlarla sınırlı olmaksızın FİRMA’ya gönderilen bir ödemenin iadesi, ödemelerin FİRMA’ya dağıtılması için sunulan her türlü API servisine erişim için FİRMA’ya sağlanan parola, şifre gibi erişim bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak FİRMA’nın yükümlülüğündedir.

5.5. FİRMA, PAYTR ÖDEME HİZMETİ’ni işbu Sözleşme’de gösterilen internet sitesi/uygulama dışında herhangi bir şekilde kullanmayacak ve/veya kullandırmayacaktır.

5.6. FİRMA, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemlere ilişkin olarak Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte öngörülen özellikle taksitlendirmelere ilişkin sınırlamalara uymak, ilgili mevzuatta gerçekleşecek değişikleri takip etmek ve kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın işbu değişikliklere uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. FİRMA, PAYTR ÖDEME HİZMETİ’ni kullanarak genel ahlak ve adaba aykırı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanun ve mevzuat düzenlemeleri ile yasaklanmış mal ve/veya hizmetlerin satışını yapmayacaktır. PAYTR, bu kapsama giren mal ve hizmetleri belirleme ve ayrıca kapsamı genişletme hakkına sahiptir. MAĞAZA üzerinden özellikle aşağıda belirtilen mal ve hizmetleri konu alan işlemler gerçekleştirilemez;

Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,
Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
Reçeteli verilen ilaçların satışı,
Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,
Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
Üçüncü şahıslar nezdinde PAYTR’ın itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,
Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler.
VISA, MASTERCARD, BKM, JCB, CUP, DINERSCLUB, TROY vb. lisansör kart kuruluşlarının kurallarına aykırı olan ürün ve hizmetler,
MAĞAZA üzerinden sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve ilgili yükümlülüğü yerine getirmek münhasıran FİRMA’ya aittir.

5.8. Madde 5.6.’da öngörülen yükümlülüğün ihlal edilmesi, ürün/hizmetlerin yanlış kategorilendirilmesi, yanıltıcı bilgi verilmesi, satışı hukuka aykırı olan ya da PAYTR ilkelerine ters düşen mal ve hizmetlerin sunulması halinde, PAYTR ilgili ödeme işlemini reddetme ve PAYTR ÖDEME HİZMETİ’nin MAĞAZA’da kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma hakkı vardır. Bu işlemlere ilişkin PAYTR nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve hak kaybı FİRMAtarafından tazmin edilecektir.

5.9. FİRMA, sistemin etkin ve sorunsuz bir şekilde çalışmasının sağlanması için PAYTR ÖDEME HİZMETİ’ni kullanırken karşılaştığı sorunları eksiksiz olarak derhal PAYTR’ye Mağaza Paneli üzerinden bildirecektir.

5.10. FİRMA, işbu sözleşme kapsamında özellikle HASSAS ÖDEME VERİLERİ’ni tehlikeye atan ve ancak bununla sınırlı olamamak üzere önemli bir güvenlik olayı yaşanması ve/veya bu tür bir güvenlik olayından haberdar olması halinde, bu durumu ivedilikle PAYTR’a bildirmekle yükümlüdür. MAĞAZA mümkün olan en kısa sürede, bu güvenlik ihlalinin kaynağını belirleyip düzeltmek ve PAYTR’nin talep ettiği ek işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

5.11. FİRMA, MAĞAZA üzerinden gerçekleştirmiş olduğu faaliyet konusunun, ortaklarının, MAĞAZA’ya ait URL adresinin, adres, telefon, yetkili kişi gibi irtibat bilgilerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal yazılı olarak PAYTR’a bildirmekle yükümlüdür. Yeni faaliyetin veya içeriğin Sözleşme’ye ve PAYTR politikalarına uygunluğu PAYTR tarafından kabul edilmesi halinde FİRMA işbu Sözleşme kapsamında hizmet almaya devam edecektir. Değerlendirme sürecinde ve PAYTR tarafından FİRMA’nın yeni faaliyetinin uygun bulunmaması halinde PAYTR, PAYTR ÖDEME HİZMETİ’ni herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın sona erdirebilme veya askıya alabilme, herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

5.12. FİRMA, işbu Sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmesini olumsuz etkileyen veya etkileyebilecek olan veya PAYTR açısından zarar veya kayba yol açabilecek herhangi bir eylem, ihmal veya hatanın ortaya çıkması halinde bu hususu derhal PAYTR’ye bildirilecektir.

5.13. FİRMA, işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerini eksik veya hiç yerine getirmemesi nedeniyle PAYTR’ın işbu Sözleşmeyi tazminat ödemeksizin feshetme yetkisi bulunduğunu ve 3. kişiler tarafından PAYTR’ye yönlendirilecek tazminat taleplerini, kamu otoriterleri ve lisans kuruluşları tarafından kesilecek idari para cezalarını ve bunların dışında PAYTR nezdinde meydana gelecek tüm zarar ve hak kayıplarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6. GENEL KOŞULLAR

6.1. FİRMA, PAYTR ÖDEME HİZMETİ kullanılarak ödemesi yapılacak mal ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin PAYTR’nin hiçbir taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını, PAYTR tarafından sunulan hizmetin 6493 s. Kanun uyarınca ödeme hizmeti sunulmasından ibaret olduğunu bildiğini ve bu işlemlere ilişkin 3. kişilerin her türlü talebinden PAYTR’yi ari kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. İşbu Sözleşme’nin FİRMA tarafından ihlal edilmesine bağlı olarak PAYTR ÖDEME HİZMETİ’nde yaşanacak gecikmeler, aksaklıklar, hatalar ve bunlardan kaynaklanacak zararlardan PAYTR sorumlu değildir.

6.3. PAYTR ÖDEME HİZMETİ’nde gerçekleştirilen tüm işlemlerde varsayılan para birimi olarak Türk Lirası kullanılacaktır. Yabancı para birimiyle ödeme alındığı durumda tutar FİRMA’ya aynı para biriminden aktarılacaktır. Bununla birlikte talep halinde PAYTR tarafından uygun görülmesi şartıyla PAYTR tarafından belirlenecek komisyon ile söz konusu tutar bir başka yabancı para birimine yahut Türk Lirası’na çevrilerek FİRMA’ya gönderilecektir. Türk Lirası veya başka bir döviz kuruna dönüşüm yapılması gerektiği hallerde, ödemenin göndericiden alındığı günden bir önceki güne ait Merkez Bankası Normal Alış Kuru referans alınacaktır. Dönüşüm sırasında ortaya çıkabilecek farklardan ve mevzuatta öngörülen düzenlemelere aykırı bir işlem yapmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk FİRMA’ya aittir.

MADDE 7. TERS İBRAZ – CHARGEBACK

7.1. FİRMA, belirli şartlar altında MAĞAZA üzerinden gerçekleştirilen hizmet veya ürün satışına ilişkin ödeme işlemleri için KULLANICILAR tarafından CHARGEBACK talebi gelebileceğini bildiğini kabul etmektedir.

7.2. FİRMA, özellikle KULLANICI’nın şikayetine ve bankanın talebine neden olan ödeme işlemi hakkındaki tüm bilgileri talep tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde PAYTR’a sağlamakla birlikte PAYTR tarafından talep edilen iş birliği koşullarını eksiksiz olarak yerine getirecektir. FİRMA kendisinden yazılı olarak talep edilmesinin ardından yedi (7) gün içerisinde yukarıdaki maddede belirtilen bilgileri ve belgeleri sağlayamaması halinde, PAYTR, komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dâhil olmak üzere FİRMA’nın hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahip olacaktır. İlgili tutarların FİRMA’nın hesabında yeterli bakiye bulunmaması gibi sebeplerle düşülemediği durumlarda FİRMA söz konusu tutarları ilk talep üzerine PAYTR’ye göndermeyi/ödemeyi taahhüt eder.

7.3. Bir KULLANICI tarafından gerçekleştirilen ödemenin KULLANICI tarafından verilen rıza/onay kapsamında gerçekleştirildiğini ispat yükümlülüğü işbu Sözleşme kapsamında FİRMA’ya aittir. PAYTR, KULLANICI tarafından sunulacak kötü niyetli iade ve CHARGEBACK taleplerine karşı FİRMA ile iş birliği yapacak, FİRMA’nın sunacağı bilgi ve belgeleri öncelikle inceleyecektir

7.4. PAYTR, KULLANICI bankasından veya iş ortağı bankalardan CHARGEBACK talebi bildirimi yapılması halinde ilgili işlem tutarını ve ters ibrazla ilgili süreçlerden kaynaklanabilecek masraf tutarlarını ödemeyi 4.2. belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın Kullanıcı’nın Chargeback talebinin reddedilmesine kadar erteleme hakkına sahip olmakla, talebin kabul edilmesi halinde ödemeyi yapmama hakkına sahiptir. Bununla birlikte PAYTR’ın kendisine iletilen CHARGEBACK bildirimi ile ilgili olarak FİRMA ve KULLANICI’nın anlaşmalı bir şekilde hareket ettiğine ve anlaşmalı işyeri dolandırıcılığına başvurduğuna ilişkin makul şüpheye sahip olması, FİRMA’nın dolandırıcılığa maruz kaldığını tespit etmesi veya FİRMA’nın PAYTR nezdindeki bakiyesinin mevcutla ve gelmesi beklenen sonraki CHARGEBACK taleplerini karşılayamayacak ölçüde az olması halinde PAYTR, FİRMA’ya derhal bildirimde bulunmak ve gerekçesini açıklamak şartıyla ilgili işlem ve masraf tutarları ile sınırlı olmaksızın FİRMA’nın tüm bakiyesine bloke koyma hakkını saklı tutar. CHARGEBACK talebinin kabul edilmemesi halinde, ilgili tutarın ödemesinin ertelenmesi nedeniyle PAYTR’nin FİRMA’ya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.5. CHARGEBACK talebinin ödeme sistemi veya ilgili banka tarafından haklı bulunması halinde PAYTR’nin ilgili tutarı FİRMA’nın PAYTR nezdindeki bakiyesinden mahsup etme ve eğer PAYTR’a herhangi bir teminat ödenmiş ise bu teminat üzerinde hapis hakkını kullanma hakları saklıdır.

7.6. CHARGEBACK talebinin haklı bulunması halinde PAYTR’ın FİRMA’ya ve diğer üçüncü kişilere karşı, ödeme yapılmayacağına ilişkin bilgilendirme yapmaktan başka hiçbir sorumluluğu yoktur. PAYTR’ın bir şekilde CHARGEBACK dolayısıyla ödeme yapması, zarara uğraması halinde CHARGEBACK miktarının tamamı ile CHARGEBACK sonucunda veya buna bağlı olarak ortaya çıkan diğer tüm masraflar, harcamalar, yükümlülükler veya para cezaları çerçevesinde uğramış olduğu zararlar ile üçüncü kişilerin CHARGEBACK işlemleri dolayısıyla uğramış olduğu her türlü zarardan münhasıran FİRMA sorumludur.

MADDE 8. DOLANDIRICILIĞIN ÖNLENMESİ

8.1. FİRMA, PAYTR’ın veya herhangi bir PAYTR iştirakinin, bir işlemin sahte olabileceği veya başka bir suç faaliyeti içerdiği konusunda makul bir şüpheye sahip olduğu durumlarda işlemlerin ve/veya Ödemelerin yapılmasının ertelenebileceğini ve/veya askıya alınabileceğini onaylar ve kabul eder.

8.2. PAYTR’ın, MAĞAZA üzerinden gerçekleştirilen satın alma işleminin, PAYTR, PAYTR’ın anlaşmalı olduğu finans kuruluşları ve iştirakleri tarafından riskli ve/veya sahte olabileceği veya başka bir suç faaliyeti içerdiği konusunda makul bir şüpheye sahip olması halinde, madde 4.2. belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın, FİRMA’ya yapılacak ödemeleri riskin veya şüphenin ortadan kalkmasına kadar erteleme hakkına sahip olup, bu süre içinde FİRMA MAĞAZA panelini kapatma hakkını da saklı tutar.

8.3. PAYTR, maddde 8.3 kapsamında ödemenin askıya alınması ve/veya ertelenmesine ilişkin FİRMA’ya herhangi bir faiz veya başka bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. PAYTR’ın işbu hak ve yetkilerini kullanması Sözleşme’nin ihlali şeklinde yorumlanamaz.

8.4. FİRMA, MAĞAZA’da kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme aracı kullanılması suretiyle kazanç elde etmek amacıyla PAYTR ÖDEME HİZMETİ üzerinden gerçek dışı bir satış işlemi yaparak kendisine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunamaz ve böyle bir durumda PAYTR tarafından 8.2.’de öngörülen yaptırım uygulanır.

8.5. İşbu maddenin amaçları doğrultusunda FİRMA, çalışanlarının, temsilcilerinin ve vekillerinin davranışlarından da sorumludur.

8.6. FİRMA, işlemlerle ilgili dolandırıcılık veya diğer cezai faaliyetlerin önlenmesi ve tespiti için her zaman ve talep bulunması halinde PAYTR’a makul ölçüde yardım etmekle ve PAYTR’ın talimatlarına uymakla yükümlüdür.

MADDE 9. KİŞİSEL VERİLER

9.1. FİRMA, işbu Sözleşme kapsamında kendisine yazılı, sözlü, elektronik formatta veya sair şekillerde açıklanan, ifşa edilen, temin edilen veya erişim olanağı verilen PAYTR’ın çalışanlarına, yöneticilerine, tedarikçilerine, temsilcilerine, danışmanlarına, iş ortaklarına ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin amacı dışında işlenmesi, kullanılması veya paylaşılması halinde meydana gelecek tüm hak kaybı ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

9.2. FİRMA, 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu Sözleşme kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile hareket ettiğini ve ilgili Kanun ve sair mevzuatta bu sıfata bağlanan her türlü yükümlülüğünü eksiksiz yerine getireceğini kabul ve beyan eder.

9.3. FİRMA elde etmiş olduğu ve Sözleşme kapsamında paylaşacağı kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılması ve işlenmesi için gerekli izinlerin veri sahiplerinden 6698 s. Kanun’a uygun olarak alındığını kabul ve beyan eder.

9.4. FİRMA, işbu Sözleşmede yer alan hizmetlerin ifası bakımından PAYTR’nin “Veri İşleyen” sıfatını haiz olduğunu kabul ve beyan eder PAYTR, 6698 s. Kanun’un Veri İşleyene ilişkin getirmiş olduğu tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirecektir. PAYTR hiçbir şekilde 6698 s. Kanun’da yer alan Veri Sorumlusu’nun yükümlülüğüne ilişkin işlemlerden veya bunlardan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

9.5. FİRMA, Kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılması ve işlenmesine ilişkin veri sahiplerinden gerekli izinlerin alınmaması; Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması ve işlenmesi hususunda veri sahiplerinden gerekli izinlerin alınmaması; 6698 s. Kanun’un 10. Ve 11. Maddesi kapsamında öngörülen bilgilendirmenin veri sahiplerine yapılmaması veya eksik yapılması; 6698 s. Kanun madde 12 kapsamında öngörülen veri güvenliği ve muhafazasının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmaması; 6698 s. Kanun’da yer alan hükümler kapsamında kurulacak olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılacak düzenlemelere ve alınacak Kurul kararlarına eksiksiz uyulmaması ve 6698 s. Kanun’da veri sorumlusuna ait diğer yükümlülüklerin ihlalinden dolayı PAYTR nezdinde meydana gelecek her türlü 3. kişi taleplerini, idari para cezalarını ve her türlü zarar ve hak kayıplarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10. FİKRİ MÜLKİYET VE TANITICI İŞARETLER

10.1. PAYTR ÖDEME HİZMETİ’ne ilişkin tüm metinler, biçimlendirme (hizmetler içerisindeki materyallerin seçimi, düzenlemesi ve yerleşimi dâhil olmak ancak bu sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere) ile resimler, grafikler, animasyonlar, araçlar, grafik bileşenler, uygulamalar, reklamlar, videolar, müzik, sesler, makaleler, reklam metinleri, yaratıcı materyaller, fotoğraflar, ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar, logolar ve Hizmetler içerisindeki diğer materyaller ve bilgiler) PAYTR’nin, alt ve bağlı kuruluşlarının ve bu sayılanlar ile ilintili lisans verenlerin ve lisans sahiplerinin fikri mülkiyet haklarına tabidir. Söz konusu materyaller FİRMA tarafından kopyalanamaz, tersine düzenleme işlemlerine tabi tutulamaz, kaynak koda dönüştürülemez, tersine çevrilemez, tadil edilemez, diğer internet sitelerine yeniden gönderilemez, belirli bir kullanım için uyarlanamaz, bağlantı kurulamaz, değiştirilemez veya sair surette dağıtılamaz, yeniden dağıtılamaz, lisanslanamaz, alt lisans verilemez veya herhangi bir biçimde aktarılamaz.

10.2. FİRMA, yapacağı her türlü tanıtımda PAYTR ismini, logosunu, PAYTR’ın yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacaktır. FİRMA ödeme sayfasında yer alan lisansör kuruluşlara (Visa, Mastercard v.b.) ait logoların yer aldığı alanda PAYTR’ın logosuna PAYTR tarafından belirlenecek şekilde yer verecektir. FİRMA bu alanda PAYTR’ın yazılı izni olmadan bir değişiklik yapamayacak, PAYTR’ın logosunda herhangi bir değişiklik olması halinde makul süre içerisinde gerekli güncellemeleri gerçekleştirecektir.

10.3. İş bu sözleşme ile PAYTR tarafından MAĞAZA’ya sağlanan ödeme alt yapısı hizmeti, ‘Bu internet sitesinde/uygulamada ödeme hizmetleri PayTR Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.’ cümlesi ile MAĞAZA’da duyurulacaktır. FİRMA ayrıca KULLANICILARIN gerektiğinde ulaşabilmesi amacıyla MAĞAZA’dan https://www.paytr.com web sitesine bağlantı verecektir.

10.4. FİRMA, PAYTR’ın web sitesinde, FİRMA’nın MAĞAZA ve logosunu dilediği takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayacağını kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda FİRMA, PAYTR tarafından talep edilen formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri PAYTR’a sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 11. ÜCRET VE KOMİSYON BEDELİ

11.1. PAYTR tarafından, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetler karşılığında hizmet bedeli olarak, MAĞAZA PANELİ’nde belirtilecek oranlar üzerinden hesaplanacak olan KOMİSYON BEDELİ her mal ve/veya hizmetin satış bedeli üzerinden kesilecektir.

11.2. FİRMA, PAYTR’ın, Sözleşme’nin akdedilmesinden itibaren FİRMA’nın PAYTR ÖDEME HİZMETİ’ni kullanarak elde ettiği aylık ciroya göre, PAYTR’ın münhasır takdir yetkisine bağlı olarak, FİRMA komisyon oranını FİRMA’ya MAĞAZA PANELİ üzerinden bildirmek suretiyle attırabileceğini veya azaltabileceğini; ve sözleşmenin akdedilmesinden itibaren herhangi bir zaman içerisinde PAYTR’ın çalışmakta olduğu bankaların veya anlaşmalı kuruluşların herhangi bir sebeple komisyon oranlarını artırmaları veya ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda, söz konusu artışın aynı veya farklı oranda FİRMA’ya MAĞAZA PANELİ üzerinden bildirmek suretiyle komisyona yansıtılabileceğini kabul etmektedir.

MADDE 12. MAĞAZA PANELİ KULLANIMI

12.1. MAĞAZA PANELİ’ne erişim, PAYTR tarafından FİRMA’ya özel olarak oluşturulacak numara, ana kullanıcıya ait şifre ve PAYTR’ye bildirilen cep telefonu hattına gönderilecek tek kullanımlık şifre ile sağlanacaktır. Ana kullanıcı, MAĞAZA PANELİ’nden daha az yetkiye sahip ek kullanıcıları oluşturabilir. EK kullanıcıların varlığı ana kullanıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; ek kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tüm sorumluluğu yine ana kullanıcıya aittir. Ana kullanıcı dilerse bir ek kullanıcının MAĞAZA PANELİ’ne erişimini geçici veya kalıcı olarak durdurabilir.

12.2. FİRMA, kullanıcı şifresini gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. FİRMA ayrıca madde 12.1. bendinde bahsi geçen telefon hattının yetkisiz kullanılmasınız önlemekle yükümlüdür.

12.3. PAYTR, FİRMA tarafından kullanıcı şifresinin kaybedilmesi veya açığa çıkması veya hattın yetkisiz kullanılması durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun PAYTR’a ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından FİRMA’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir. FİRMA, şifreyi veya hattını kaybetmesi, hattını devretmesi, hattının kopyalandığına dair bir şüphe olması durumunda bu durumu derhal PAYTR’a yazılı olarak bildirecektir. Bildirim üzerine PAYTR söz konusu şifrenin ve hattın erişimde kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak ve en kısa sürede yeni bir şifre verecek ve erişebilen hat bilgisini değiştirecektir.

12.4. FİRMA, mağaza panelinin veya bir kullanıcı hesabının yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımı veya kullanıcı hesabına yetkisiz erişimi durumunda ortaya çıkabilecek zarardan sorumlu olacaktır.

12.5. FİRMA, MAĞAZA PANELİ üzerinden, satışlarına ilişkin KULLANICI’lar tarafından yapılan ödemelerini, bu ödemelerin detaylarını, ödemelere ilişkin yaptığı iadelerini, satış sonunda kendisine aktarılan ödemeleri izleyebilir ve rapor alabilir. FİRMA ayrıca soru, sorun, şikayet bildirimlerini iletmek için MAĞAZA PANELİ’ni kullanarak PAYTR’a ulaşabilir. MAĞAZA PANELİ’nde MAĞAZA’nın güncel bakiyesi görüntülenebilecektir.

MADDE 13. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

13.1. İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girmekle, Taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır. FİRMA tarafından 30 gün, PAYTR tarafından 2 ay önceden yapılacak fesih bildirimi ile Sözleşme sona erdirilebilecektir. Fesih süresi, fesih bildiriminin tebellüğ edildiği gün başlayacaktır.

13.2. PAYTR, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşeceğine dair herhangi bir şüphe bulunması halinde, işbu Sözleşme ile öngörülen diğer imkanlar saklı kalmak üzere derhal FİRMA’ya yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşme’yi feshedebilir ve/veya herhangi bir yazılı bildirime gerek olmaksızın Sözleşme’ye konu hizmeti durdurabilir:

a. FİRMA’nın, başka bir şirket ile birleşir ve/veya hakimiyeti altına girmesi halinde,

b. FİRMA’nın yönetiminin herhangi bir şekilde el değiştirmesi halinde,

c. PAYTR’ın, Hizmetleri FİRMA’ya sunmaya devam etmesinin PAYTR için yükümlülük riski ya da itibarı açısından risk taşıdığı kanaatinde olması halinde,

d. FİRMA tarafından Sözleşme ile öngörülen yükümlülüklerin ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde,

e. FİRMA’nın ödeme hizmetinin kullanılmasına ilişkin talimatları ihlal etmesi halinde,

f. PAYTR’ın madde 7 uyarınca ödemek zorunda kalacağı tutarların Sözleşme ile elde edilecek komisyon bedellerini geçmesi halinde,

g. FİRMA’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması halinde,

h. FİRMA’nın faaliyetlerini veya MAĞAZA üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu esaslı bir şekilde değiştirmesi halinde,

i. FİRMA’nın mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde,

j. Şüpheli işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde,

13.3. İşbu Sözleşmenin feshi, Tarafların fesih tarihine kadar tahakkuk eden hak ve yükümlülüklerini etkilemez.

13.4. Her bir Taraf’ın diğer hak ve yükümlülükleri işbu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece fesih anında sona erecek, ancak işbu Sözleşmenin 7., 9. ve 10. maddeleri Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

MADDE 14. MÜCBİR SEBEP

14.1. Harp, deprem, grev, lokavt, olağanüstü hal, sel, yıldırım, yangın, savaş, terör, ayaklanma ve bunun gibi hizmetin ifasını imkansız kılan durumlar mücbir sebep kabul edilip, mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde ve tarafların bu sebeple sözleşmesel yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve/veya gereği gibi yerine getirememeleri durumunda taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak tazminatsız derhal sona erdirebilecektir.

MADDE 15. DEVİR VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

15.1. FİRMA, PAYTR’ın yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez.

15.2. PAYTR, her zaman için işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

15.3. İşbu Sözleşme’deki tüm değişiklik ve tadiller, PAYTR tarafından yapılacak ve MAĞAZA PANELİ üzerinden duyurulacaktır. Mevzuattan kaynaklanan veya bankalar/ BDDK/ MASAK tarafından öngörülen uygulamaların sözleşmede zorunlu kıldığı ve iş ortağı bankaların komisyon oranlarına ilişkin PAYTR tarafından yapılacak değişiklikler değişiklik tarihinde, bunların dışındaki tek taraflı iradi değişiklik talepleri yayınlandıkları/duyuruldukları tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

MADDE 16. DİĞER HÜKÜMLER

16.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği, hükmün bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

16.2. İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları H.M.K. 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı kabul edilecek ve işbu madde delil sözleşmesi niteliğinde olacaktır.

16.3. İşbu Sözleşme’ye ilişkin olarak PAYTR tarafından yapılacak tüm ihbar ve bildirimlerin yazılı olarak, eposta, MAĞAZA PANELİ üzerinden ya da noter marifeti ile FİRMA’nın sözleşmede belirtilen adresine yapılması zorunlu olup bu hüküm ile belirlenen usul ve şekillerde yapılan tüm ihbarlar geçerli olacaktır. FİRMA tarafından yapılacak tüm ihbar ve bildirimler ise noter marifetiyle www.paytr.com sitesinin iletişim kısmında bulunan adresine yapılması zorunlu olup bu hüküm ile belirlenen usul ve şekillere aykırı yapılan ihbar ve bildirimler geçerli olmayacaktır.

16.4. FİRMA, PAYTR’a +90 850 441 32 66 numaralı telefon, uyeisyeri@paytr.com eposta adresi ve MAĞAZA PANELİ vasıtasıyla ulaşabilecektir.

16.5. FİRMA’nın, sözleşmede belirtilen adreslerinde bir değişiklik olması durumunda, FİRMA, söz konusu değişikliği ve yeni tebligat adreslerini derhal ve yazılı olarak PAYTR’a bildirecektir. Aksi halde, FİRMA’nın sözleşmede belirtilen adresine yapılmış ihbarlar, usulüne uygun ve geçerli şekilde yapılmış sayılacaktır.

16.6. Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

16.7. 16 maddeden oluşan işbu sözleşme Tarafların serbest iradeleri ile akdedilmiş olup, FİRMA tarafından MAĞAZA PANELİ üzerinden elektronik olarak onaylanmak suretiyle taraflar arasında 28.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sepetim ()

Sepette ürün yok.